Sunday, December 18

KHAIBAR : SAHABAT KHILAF

Dalam peristiwa Perang Khaibar, terdapat satu peristiwa dimana para sahabat berselisih pendapat (khilaf) dalam mengikuti sabda Rasulullah SAW:

“Janganlah kamu mendirikan solat Asar, kecuali di perkampungan Bani Quraizah.”

Rasulullah SAW bersabda demikian ketika memerintahkan para sahabat untuk memerangi  kaum Yahudi bani Quraizah yang telah bersekongkol dengan musyrikin Quraisy pimpinan Abu Sufian. Justeru perkara ini telah menjadi perselisihan dalam kalangan sahabat disebabkan fahaman yang berbeza . Terdapat para sahabat yang mendirikan solat asar di Khaibar, atas kefahaman bahawa arahan baginda yang juga Rasulullah haruslah dipatuhi. Firman Allah:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”
[surah al-Hasyr;7]

Justeru, sabda Rasulullah SAW supaya solat asar didirikan di Khaibar adalah dinggap sebagai satu arahan yang mesti dipatuhi. Apapun maksud disebalik sabda Baginda SAW adalah menjadi hak BAginda SAW sendiri. Sekiranya mereka sampai ke Khaibar dalam waktu Asar, maka dapatlah mereka melakukan solat Asar pada waktunya. Andaikata waktu Asar telah luput ketika mereka tiba di Khaibar, terpaksalah mereka menunaikan solat Asar diluar waktunya (qadha). Namun Tanggungjawab mematuhi arahan Rasulullah SAW perlu dilaksanakan.
                Bagaimanapun terdapat juga segelintir para sahabat mendirikan solat Asar semasa dalam perjalanan, sebelum terbenam matahari. Bagi mereka solat fardhu mestilah dilakukan pada waktunya, selaras dengan firman Allah SWT:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”
[surah an-nisa’:103]

Mereka berpendapat yang menjadi tujuan utama sabdaan Baginda SAW adalah supaya para sahabat tidak mmbunag masa dan bersegera pergi ke Khaibar. Justeru, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahawa solat Asar didirikan di Khaibar. Sekiranya solat Asar dilakukan sebelum meninggalkan Madinah, mungkin mereka akan terlewat tiba di Khaibar. Menirut mereka arahan untuk pergi ke Khaibar sesegera mungkin  adalah satu kaedah Baginda SAW untuk menguasai medan perang di Khaibar. Strategi amat penting bagi menumpaskan musuh islam sebelum mereka menyedari kedatangan tentera islam.

APA KATA RASULULLAH SAW

                Rasulullah SAW tidak memberi sebarang ulasan ketika para sahabat mengadukan perselisihan tersebut kepada Baginda SAW. Ini menunjukkan bahawa perbezaan pedapat dalam masalah furu’ tidak ditegah oleh Baginda SAW sendiri. Lantas timbullah pelbagai mazhab di dalam Islam sebagai satu rahmat khususnya dalam perkara yang berkaitan masalah khilafiah. Namun para mujtahid tetap bersepakat dalam perkara hukum.
                Munculnya pelbagai mazhab di dunia dan imam-imam yang mujtahid selepas zaman sahabat menunjukkan bahawa  umat islam diberi ruang untuk berijtihad dalam perkara khilafiyah. Empat mazhab yang wujud pada hari ini semuanya berijtihad dalam perkara furu’ dalam agama. Masing-masing darpada mereka mempunyai ramai pengikut dan murid, yang berusaha mengemuka dan mengetengahkan pendapat guru mereka. Meskipun begitu, tidak dari kalangan mereka yang fanatik dengan pandangan mazhab mereka malah sedia untuk menerima pandangan mazhab lain. Mereka tidak dianggap sebagai pemecah ummah, sebaliknya kepelbagaian hujah memberikan suatu keluasan pandangan dan memudahkan umat islam dalam menghadapi hidup.

                Dalam masalah furu’, seseorang individu muslim tidak boleh berkeras untuk menekankan pendapatnya sendiri. Tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain dan hanya menganggap pendapat dirinya sahaja yang betul. Malah tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima pendapatnya. Selain itu, mereka mesti menganggap perkara khilaf itu dimaafkan oleh agama, malah diberi pahala oleh Allah dalam ijtihad mereka.
                Melalui cara-cara para sahabat memahami sabda Rasulullah SAW, dapatlah kita mengetahui bahawa masalah khilafiah mempunyai dalil zanni yang tidak mungkin dicabut dalam kehidupan. Setiap muslim berhak membabitkan diri dalam perkara khilafiah. Namun sebagai seorang yang bertanggungjawab terhadap agama, mereka mesti membuat kajian secara mendalam mengenai  dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Sehingga segala natijah dan kesimpulan yang berkaitan dengan masalah khilafiyah itu, benar-benar daripada penyelidikan yang besungguh-sungguh bersumberkan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
                Wallahu’alam...

No comments: